Skip to content

Upphovsrättslagen

När är det ok att dela en bild, en film eller en musiksnutt? Det regleras i upphovsrättslagen (1960:729). Upphovsrätten kom till för att skydda skapare av texter, musik och konstnärliga verk. Den ger kreativa skapare makten att själva bestämma hur deras verk ska få användas av andra. Brott mot lagen kan leda till skadestånd, böter eller i värsta fall fängelse. Lagen är tydlig, upphovsrättsskyddat material får inte missbrukas. Vi spenderar allt mer tid på att kommunicera via sociala medier och många saknar ordentliga kunskaper om hur andras verk får användas. Här reder vi ut vad upphovsrättslagen innebär och vilka typer av verk den omfattar.

Upphovsrättslagen, vad reglerar den?

Upphovsrättslagen skyddar konstnärliga och litterära verk som uppnått sk. verkshöjd, dvs. de måste vara unika, ett resultat av upphovsmannens eget personliga skapande. Lagen bedömer inte kvalitet utan särprägel. Upphovsrätten förtydligar att med detta avses framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, filmverk, fotografiska verk och andra bildkonstverk, byggnadskonst, och brukskonst. För att göra det hela ännu mer omfattande kan vi läsa att alla typer av alster av andligt skapande (oavsett på vilket sätt de har kommit till uttryck) omfattas av lagen. Upphovsrätten är ett formskydd och inte ett idéskydd. Det är inte den bakomliggande idén bakom ett verk som skyddas utan själva formen och uttrycket.

I regel varar upphovsrätten så länge upphovsmannen är i livet och 70 år efter att denne gått bort. Om verket är anonymt gäller istället upphovsrätten 70 år efter verkets offentliggörande. Det är vanligt att se att fotografier delas flitigt på bloggar, instagram, twitter och i andra sociala medier. Vad säger upphovsrättslagen om foton? Jo, den som har tagit en fotografisk bild, alltså ett vanligt foto som inte anses vara ett konstnärligt verk, skyddas också av upphovsrätten under 50 år från tillfället då bilden togs. Om fotografiet uppnår verkshöjd skyddas det av den egentliga upphovsrätten, dvs. 70 år efter fotografens död.

Vad innebär ensamrätten?

Att skaparen av ett verk har ensamrätt innebär att hen själv har rätt att bestämma hur verket får användas. Rättigheterna avser både verket i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i en ändrad form. Upphovsrättslagen delar in upphovsmannens rättigheter i ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna ger upphovsmannen rätt att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Det ger även upphovsmannen rätt att förbjuda kopiering. De ideella rättigheterna kan delas in i namnangivelserätten och respekträtten. Den förstnämnda innebär att upphovsmannen alltid ska namnges när verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Respekträtten ger upphovsmannen ett skydd mot förvanskande ändringar och återgivningar av verket.

Som tur är finns det undantag i upphovsrättslagen. Dessa undantag är nödvändiga för exempelvis nyhetsinslag och skolundervisning. Ett av dessa undantag är citaträtten, den innebär att det är tillåtet att citera andras verk i en rimlig omfattning. Citaträtten gäller för film samt litterära- och musikaliska verk. Ett annat undantag i upphovsrättslagen som är viktigt för många i vardagen är undantaget om kopiering för privat bruk. Detta gör det tillåtet att kopiera en eller ett fåtal kopior av ett verk för privat bruk. Dessa kopior får således endast användas av den som kopierar, dennes familj eller ett fåtal vänner. Detta undantag gäller inte datorprogram, byggnadsverk eller kopior av digitala sammanställningar i digital form. Det är alltså fullt möjligt att tillexempel överföra lagligt köpt musik till den egna musikspelaren eller att använda ett citat i en skoluppsats.

Att upphovsskydda material genom licensiering

Hur låter man som upphovsman andra ta del av ens material? Det finns en rad olika licenser som man som upphovsman kan använda sig av för att tala om hur ens material ska få användas av andra. Det är dock skillnad på det som upphovsrättslagen kallar de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. De ekonomiska rättigheterna kan helt eller delvis överlåtas eller licensieras till någon annan, det kan dock inte de ideella rättigheterna. För den som söker material på internet som skyddas av upphovsrättslagen kan det vara en idé att lära sig mer om den moderna licensen Creative Commons, den skapades med grundtanken att gemene man ska kunna kopiera och sprida ett verk utan att behöva be upphovsmannen om lov.

Upphovsrättslagen skyddar skapare av litterära verk